UDĚLEJTE SI SVĚT BAREVNĚJŠÍ Košík (0 Kč)

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY firma: Jan Pešl se sídlem U Obůrky 953/767401 Třebíč identifikační číslo: 57537224 vedený u MěÚ Třebíč pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  eshop.barvyartemiss.cz, www.farbyartemiss.sk  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou platné a účinné od 19.2.2015 a vztahují se na uzavírání všech kupních smluv mezi společností  Jan Pešl, se sídlem U Obůrky 953/7, 67401 Třebíč, identifikační číslo: 57537224, vedeném v živnostenském rejstříku MěU Třebíč,e-mailový kontakt barvyartemiss@seznam.cz (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Kupující“) realizovaných v souvislosti anebo na základě koupě Zboží z nabídky Prodávajícího (dále jen „Zboží“) v internetovém obchodě na adrese http:eshop.barvyartemiss.cz (dále jen „Internetový obchod“), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem Zboží. Není-li v těchto OP nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke Zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.

1.2 Tyto OP jsou v souladu s §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto OP (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodly na odlišných podmínkách.

1.3 Tyto OP se přiměřeně použijí také na uzavírání kupních smluv na Zboží z nabídky Prodávajícího realizovaných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).

1.4  Znění těchto OP může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z Kupních smluv uzavřených před účinností nových OP

2. Způsob uzavření Kupní smlouvy

2.1 Internetový obchod obsahuje nabídku Zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního Zboží je též označení Zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání Zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter Zboží potřebné.

2.2 Kupující vloží vybrané Zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do virtuálního košíku. Po přihlášení Kupujícího, po zaregistrování se pomocí platných přístupových údajů, resp. po vyplnění identifikačních údajů v případě nákupu bez registrace, je Kupující vyzván ke zvolení způsobu dodání Zboží a způsobu platby za Zboží. Je-li kterákoli tato služba zpoplatněna, Kupující je automaticky informován o ceně této služby a o konečné ceně nákupu.

2.3 Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním (potvrzením) objednávky Kupující akceptuje nabídku Zboží vloženého do košíku a nabízených služeb, souhlasí s těmito OP a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy.

2.4 Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito OP, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

2.5 Prodávající bezodkladně po doručení objednávky Kupujícímu potvrdí její doručení elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

2.6 Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat Zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito OP a Kupujícímu vznikne povinnost toto Zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není dále povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím v případě, kdy jde o osobu, která dříve podstatným způsobem nebo opakovaně porušovala Kupní smlouvu či tyto OP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

2.7  Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané Zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

2.8 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito OP a prohlašuje, že měl možnost se s těmito OP seznámit před jejím uzavřením. Tyto OP jsou Kupujícímu kdykoliv dostupné na této adrese:http://www.barvybarvicky.cz/stranka/obchodni-podminky/ a jsou též Kupujícímu zaslány v příloze e-mailu současně s potvrzením přijetí (akceptace) objednávky dle článku 2.6 těchto OP.

2.9 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

3. Platební podmínky

3.1 Cena Zboží a služeb je platná v okamžiku uveřejnění nabídky Prodávajícím v Internetovém obchodě. Platby za dodání Zboží, ostatní služby a případné další poplatky podle těchto OP nejsou zahrnuty v ceně Zboží, ale jsou účtovány samostatně a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výšku navyšuje, o čemž je Kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován.

3.2 Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit si příslušný způsob platby a uhradit dohodnutou cenu za Zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:

- v hotovosti v kanceláři Prodávajícího, kde bude Zboží připraveno k vyzvednutí
- na dobírku, tj. v hotovosti při doručení prostřednictvím České pošty či jinou formou dle aktuálního výběru na Internetovém obchodě. Při dopravě službou PPL v rámci České republiky je možná i platba kartou přímo u řidiče. Po předchozí dohodě Prodávajícího s Kupujícím je možná platba převodním příkazem;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 

3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena za Zboží splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dní od uzavření Kupní smlouvy, pokud nestanoví daňový doklad lhůtu delší.

3.4 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při uhrazení kupní ceny za objednané Zboží uvést variabilní symbol platby oznámený mu Prodávajícím na vystaveném platebním dokladu (faktuře) – variabilním symbolem bude číslo faktury; závazek Kupujícího uhradit kupní cenu nebo zálohu je splněný okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.

3.5 Za poštovné a balné jsou účtovány poplatky podle platného ceníku doručovatelů, které jsou uvedené při nákupu Zboží. Pokud v Internetovém obchodě není uvedeno jinak, platí následující poplatky:


        osobní odběr v kanceláři Prodávajícího – zdarma
        Česká pošta – dobírka – 100 Kč (včetně DPH)
        Česká pošta – platba předem – 50Kč (včetně DPH)

Balné je účtovaná při objdenávce do 200 Kč ve výši 50 Kč včetně DPH

3.6  Objednávky do 1.500 Kč včetně DPH jsou zasílané prostřednictvím České pošty, případně prostřednictvím vlastní dopravy Prodávajícího (v případě objemných objednávek). Při objednávce v hodnotě nad 1.500 Kč včetně DPH není Kupujícímu účtováno poštovné a balné a objednávka je doručovaná výhradně Českou poštou, případně vlastním rozvozem Prodávajícího.

3.7 Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé kupní ceny za Zboží.

4. Dodací podmínky

4.1 Zboží je skladem, pokud není v Internetovém obchodě uvedeno jinak. Zboží, které je skladem, je Prodávajícím ihned expedováno Kupujícímu, popř. druhý den poté, co dojde k připsání kupní ceny na účet Prodávajícího, je-li kupní cena hrazena bezhotovostně. Objednávky doručené Prodávajícímu do 10:00 v pracovní den (a do tohoto času Kupujícím akceptované) budou Kupujícímu doručeny zpravidla následující pracovní den.  O případném zpoždění dodávky nad 5 pracovních dnů bude Kupující vždy informován.

4.2 Kupující je povinen objednané Zboží převzít a při převzetí Zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí Zboží potvrdí zákazník písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého Zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné Zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu.

4.3 Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání.

4.4 Pokud obsahuje nabídka v Internetovém obchodě možnost volby způsobu dodání Zboží, Prodávající a Kupující si můžou dojednat místo pro vyzvednutí, resp. dodání Zboží. Pokud si smluvní strany toto místo výslovně nedojednají nebo v Internetovém obchodě nebude umožněna volba způsobu dodání Zboží, platí, že odevzdání Zboží bude realizované dodáním na nejbližší provozovnu Prodávajícího postupem podle článku (i) níže.(i)       Vyzvednutí na adrese příslušné kanceláře nebo skladu Prodávajícího: na kterékoli z prodejen Prodávajícího (Třebíč). Při osobním odběru je Zboží připraveno k vyzvednutí obvykle po dobu maximálně 7 pracovních dní po přijetí objednávky Prodávajícím, ledaže se Kupující a Prodávající dohodli jinak. O připravenosti Zboží k vyzvednutí Prodávající Kupujícího telefonicky či e-mailem informuje, pokud Kupující Prodávajícímu poskytl svůj telefonický kontakt či e-mailovou adresu.(ii)     Dodání do místa určeného Kupujícím: O odeslání Zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající e-mailem informovat Kupujícího při expedici Zboží ze skladu Prodávajícího. Doručení Zboží vykoná příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v Internetovém obchodě, v termínu uvedeném v potvrzení přijetí (akceptace) objednávky nebo v Internetovém obchodě (zpravidla půjde o následující pracovní den po expedici Zboží), nejpozději však podle článku 4.1 těchto OP. Nejpozději v den dodání Zboží informuje dopravce Kupujícího o přesném čase dodání Zboží. V případě, že Kupující Zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je Zboží vráceno zpět Prodávajícímu. Zboží může doručováno do místa určeného Kupujícím, které je mimo území České republiky. V tomto případě si vyhrazuje prodávající navýšit poštovné o skutečné náklady na dopravu dle tarifu České pošty.

5. Odpovědnost za vady

5.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5.3 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí Zboží, kterou Kupujícímu garantuje, že Zboží bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Určuje-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

5.4 Kupující může uplatnit reklamaci v kanceláři Prodávajícího nebo poštou zasláním na adresu Prodávajícího: Jan Pešl se sídlem U Obůrky 953/7, 67401 Třebíč, identifikační číslo: 57537224 Při reklamaci Kupující prokáže původ Zboží předložením faktury, Kupní smlouvy anebo přijetím (akceptací) objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke Zboží vystavený. Pokud není Kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

5.5 Nemá-li Zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti dle článku 5.1 těchto OP, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

5.6 Reklamace Zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu Zboží nebo služby, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace; v této lhůtě je Prodávající povinen Kupujícího vyrozumět o způsobu vyřízení reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5.7 Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.8  V případě, že došlo k poškození Zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto přepravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného Zboží a dodané Zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí Zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem na adrese barvyartemiss@seznam.cz.

5.9 Záruka za jakost se nepoužije u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

6. Podmínky zpracování osobních údajů

6.1 Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem jejich dalšího zpracování pro plnění smluvních povinností a nabízení obchodu a služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost.

6.2 Prodávající je oprávněn v případě převzetí Zboží prostřednictvím doručovatele požadovat po oprávněné osobě, která přebírá Zboží, doklad totožnosti a osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště) si ponechat po nezbytně dlouhou dobu, která nepřesáhne čtyři (4) měsíce, potřebnou pro případné ověření oprávněné osoby, které bylo Zboží předáno.

6.3 Osobní údaje Kupujícího poskytnuté v souladu s článkem 6.1 těchto OP nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu, jeho zpracovateli osobních údajů či společnosti tvořící s Prodávajícím koncern či jednajícím s Prodávajícím ve shodě. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s článkem 6.1 těchto OP nebudou předávány jakýmkoli třetím osobám.

6.4 Kupující, resp. osoba jednající za Kupujícího, poskytuje dále Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní číslo), a to za účelem jejich dalšího zpracování pro plnění smluvních povinností a nabízení obchodu a služeb Prodávajícího a společnosti Naspers OCS Czech Republic s.r.o., IČ 02387727, se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, na kterou se zasílají dotazníky o spokojnosti s nákupem ze serveru Heureka a serveru Ověřeno zákazníky. Tento souhlas je poskytnutý na dobu, po kterou bude Prodávající vykonávat svoji obchodní činnost.

6.5 Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.

6.6 Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.7 Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku 6.1 těchto obchodních podmínek, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

6.8 Kupující vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího elektronickými prostředky. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

7. Odstoupení od Kupní smlouvy

7.1 Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno Prodávajícímu na adresu uvedenou v článku 1.1 těchto OP. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

7.2 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. Kupující prokáže původ Zboží přiložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je ke Zboží dodávaný) nebo jiným způsobem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující.

7.3 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

7.4 Jestliže však Kupující zvolil při objednání Zboží (článek 3.5 těchto OP) jiný, než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající na svém Internetovém obchodu nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

7.5 Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození Zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.6 Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Kupující nemůže dále odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.

8. Kupující, který není spotřebitelem

8.1 V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku 7 těchto obchodních podmínek.

8.2 Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsány v příslušném rejstříku podle českých právních předpisů. Ustanovení o doručování podle článku 4.4(ii) těchto obchodních podmínek tímto nejsou dotčena.

8.3 Pokud je objednané Zboží určeno Kupujícím pro další prodej zákazníkům, uplatní se místo těchto obchodních podmínek obchodní podmínky pro prodejce, které jsou k dispozici na vyžádání na emailové adrese barvyartemiss@seznam.cz.

9. Doručování

9.1 Pokud nebude dohodnuto jinak, všechna korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručována písemně, a to elektronickou poštou, osobně, doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo faxem (podle výběru odesílatele).

9.2 Za doručovací adresu Prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1.1 těchto OP či elektronická adresa barvyartemiss@seznam.cz.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Všechny právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou nebo těmito OP se řídí občanských zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

10.2 V případě jakékoli stížnosti Kupujícího na porušení povinností Prodávajícího při nabízení a prodeji Zboží, se Kupující může obrátit na kteroukoli prodejnu Prodávajícího. Prodávající se zavazuje řešit tuto stížnost ihned, pokud je to možné, nejpozději však písemnou formou do 30 kalendářních dnů od obdržení stížnosti. V opačném případě se může Kupující se svými nároky obrátit na soud, případně na orgán dohledu, kterým je příslušný inspektorát České obchodní inspekce.

10.3 Kupní smlouva včetně OP je uchovávána Prodávajícím v elektronické podobě.

10.4 Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedené, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví třetích osob. Názvy a označení Zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jan Pešl, U Obůrky 953/7, 67401 Třebíč, adresa elektronické pošty barvyartemiss@seznam.cz, bbarvy@seznam.cz, 'telefon 732498206, 731266158 

10.5   V případě spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení případných sporů z kupní smlouvy s prodávajícím a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Více informací o mimosoudní řešení sporů naleznete zde: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

    Spotřebitel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 Třebíči dne 26.6.2018

Košík je prázdný.
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
zboží v e-shopu: 4292 e-shop systém banan.cz

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas se zásadami týkajícími se souborů cookie.

Copyright © 2010 - 2017 KREATIV colour Třebíč, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.
Některé obrázky - zdroj https://pixabay.com/