Barva na kůži a koženku

Kód: KU1101/11 KU1101/13 KU1101/12 KU1101/14 KU1101/21 KU1101/22 KU1101/23 KU1101/24 KU1104/31 KU1102/32 KU1101/33 KU1102/34 KU1101/36 KU1101/38 KU1104/41 KU1102/42 KU1104/43 KU1101/44 KU1104/46 KU1104/51 KU1101/52 KU1102/53 KU1101/54 KU1102/55 KU1101/61 KU1101/62 KU1101/63 KU1101/64 KU1103/91 KU1103/92 KU1103/93 KU1103/94 KU1102/71 KU1102/72 KU1102/73 KU1102/74 KU1102/81 KU1102/82 KU1102/83 KU1102/84 KU2501/11 KU2501/13 KU2501/12 KU2501/14 KU2501/21 KU2501/22 KU2501/23 KU2501/24 KU2504/31 KU2502/32 KU2501/33 KU2502/34 KU2501/36 KU2501/38 KU2504/41 KU2502/42 KU2504/43 KU2501/44 KU2504/46 KU2504/51 KU2501/52 KU2502/53 KU2501/54 KU2502/55 KU2501/61 KU2501/62 KU2501/63 KU2501/64 KU2503/91 KU2503/92 KU2503/93 KU2501/94 KU2502/71 KU2502/72 KU2502/73 KU2502/74 KU2502/81 KU2502/82 KU2502/83 KU2502/84 KU5001/11 KU5001/13 KU5001/12 KU5001/14 KU5001/21 KU5001/22 KU5001/23 KU5001/24 KU5004/31 KU5002/32 KU5001/33 KU5002/34 KU5001/36 KU5001/38 KU5004/41 KU5001/39 KU5004/43 KU5001/44 KU5004/46 KU5004/51 KU5001/52 KU5002/53 KU5001/54 KU5002/55 KU5001/61 KU5001/62 KU5001/63 KU5001/64 KU5003/91 KU5003/92 KU5003/93 KU5003/94 KU5002/71 KU5002/72 KU5002/73 KU5002/74 KU5002/81 KU5002/82 KU5002/83 KU5002/84 KU121/11 KU121/13 KU121/12 KU121/14 KU121/21 KU121/22 KU121/23 KU121/24 KU124/31 KU122/32 KU121/33 KU122/34 KU121/36 KU121/38 KU124/41 KU122/42 KU124/43 KU121/44 KU124/46 KU124/51 KU121/52 KU122/53 KU121/54 KU122/55 KU121/61 KU121/62 KU121/63 KU121/64 KU123/91 KU123/92 KU123/93 KU123/94 KU122/71 KU122/72 KU122/73 KU122/74 KU122/81 KU122/82 KU122/83 KU122/84 KU401/11 KU401/13 KU401/12 KU401/14 KU401/21 KU401/22 KU401/23 KU401/24 KU404/31 KU402/32 KU401/33 KU402/34 KU401/36 KU401/38 KU404/41 KU402/35 KU404/43 KU401/44 KU404/46 KU404/51 KU401/52 KU402/53 KU401/54 KU402/55 KU401/61 KU401/62 KU401/63 KU401/64 KU403/91 KU403/92 KU403/93 KU403/94 KU402/71 KU402/72 KU40273 KU402/74 KU402/81 KU402/82 KU402/83 KU402/84 KU701/11 KU701/13 KU701/12 KU701/14 KU701/21 KU701/22 KU701/23 KU701/24 KU704/31 KU702/32 KU701/33 KU702/34 KU701/34 KU701/38 KU704/41 KU702/42 KU704/43 KU701/44 KU704/46 KU704/51 KU701/52 KU702/53 KU701/54 KU702/55 KU701/61 KU701/62 KU701/63 KU701/64 KU703/91 KU703/92 KU703/93 KU703/94 KU702/71 KU702/72 KU702/73 KU702/74 KU702/81 KU702/82 KU702/83 KU702/84 Zvolte variantu
102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč od 36 Kč 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH od 29,75 Kč bez DPH
Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Vyberte velikost
Vyberte odstín
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pružná vodou ředitelná barva Artemiss pro malování na kůži, koženku a podobné materiály

Po zaschnutí voděodolná. Můžete si oživit staré okopané boty, namalovat originální kabelku, nebo bundu, opravit poškrábanou sedačku. Barva je v konzistenci, která umožňuje přímo malovat. Pokud potřebujeme barvu řidší, opatrně ji zředíme vodou. Barvu před použitím dobře promícháme.  Podklad nejdříve důkladně očistíme a odmastíme. Obrázek namalujeme na suchý povrch a necháme zaschnout.

Péče o malovanou kůži a koženku

  • omýváme jen čistou vodou a mýdlem
  • nepoužíváme chemické čistící prostředky - hrozí znehodnocení barvy
  • pokud chceme kůži inpregnovat, vyzkoušíme si inpregnační prostředek na malém kousku
5
4x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
MF Avatar autora | 11.8.2019
Krásné veselé barvy, dobře kryjí. Maximální spokojenost.
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 20.8.2019
Děkujeme.
5
JD Avatar autora | 29.5.2019
Perfektní barva, úžasně kryje a má krásný odstín. Absolutní spokojenost. Moc děkuji!
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 29.5.2019
Jsme moc rádi. Děkujeme
5
IK Avatar autora | 1.5.2019
Jsem velmi spokojená
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 14.5.2019
Děkujeme.
5
LH Avatar autora | 29.4.2019
Výborná barva :-) díky
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 29.4.2019
Děkujeme za hodnocení.