Barva na kůži a koženku

Kód: KU1101/11 KU1101/13 KU1101/12 KU1101/14 KU1101/21 KU1101/22 KU1101/23 KU1101/24 KU1104/31 KU1102/32 KU1101/33 KU1102/34 KU1101/36 KU1101/38 KU1104/41 KU1102/42 KU1104/43 KU1101/44 KU1104/51 KU1101/52 KU1102/53 KU1101/54 KU1102/55 KU1101/61 KU1101/62 KU1101/63 KU1101/64 KU1103/91 KU1103/92 KU1103/93 KU1103/94 KU1102/71 KU1102/72 KU1102/73 KU1102/74 KU1102/81 KU1102/82 KU1102/83 KU1102/84 KU2501/11 KU2501/13 KU2501/12 KU2501/14 KU2501/21 KU2501/22 KU2501/23 KU2501/24 KU2504/31 KU2502/32 KU2501/33 KU2502/34 KU2501/36 KU2501/38 KU2504/41 KU2502/42 KU2504/43 KU2501/44 KU2504/51 KU2501/52 KU2502/53 KU2501/54 KU2502/55 KU2501/61 KU2501/62 KU2501/63 KU2501/64 KU2503/91 KU2503/92 KU2503/93 KU2501/94 KU2502/71 KU2502/72 KU2502/73 KU2502/74 KU2502/81 KU2502/82 KU2502/83 KU2502/84 KU5001/11 KU5001/13 KU5001/12 KU5001/14 KU5001/21 KU5001/22 KU5001/23 KU5001/24 KU5004/31 KU5002/32 KU5001/33 KU5002/34 KU5001/36 KU5001/38 KU5004/41 KU5001/39 KU5004/43 KU5001/44 KU5004/51 KU5001/52 KU5002/53 KU5001/54 KU5002/55 KU5001/61 KU5001/62 KU5001/63 KU5001/64 KU5003/91 KU5003/92 KU5003/93 KU5003/94 KU5002/71 KU5002/72 KU5002/73 KU5002/74 KU5002/81 KU5002/82 KU5002/83 KU5002/84 KU121/11 KU121/13 KU121/12 KU121/14 KU121/21 KU121/22 KU121/23 KU121/24 KU124/31 KU122/32 KU121/33 KU122/34 KU121/36 KU121/38 KU124/41 KU122/42 KU124/43 KU121/44 KU124/51 KU121/52 KU122/53 KU121/54 KU122/55 KU121/61 KU121/62 KU121/63 KU121/64 KU123/91 KU123/92 KU123/93 KU123/94 KU122/71 KU122/72 KU122/73 KU122/74 KU122/81 KU122/82 KU122/83 KU122/84 KU401/11 KU401/13 KU401/12 KU401/14 KU401/21 KU401/22 KU401/23 KU401/24 KU404/31 KU402/32 KU401/33 KU402/34 KU401/36 KU401/38 KU404/41 KU402/35 KU404/43 KU401/44 KU404/51 KU401/52 KU402/53 KU401/54 KU402/55 KU401/61 KU401/62 KU401/63 KU401/64 KU403/91 KU403/92 KU403/93 KU403/94 KU402/71 KU402/72 KU40273 KU402/74 KU402/81 KU402/82 KU402/83 KU402/84 KU701/11 KU701/13 KU701/12 KU701/14 KU701/21 KU701/22 KU701/23 KU701/24 KU704/31 KU702/32 KU701/33 KU702/34 KU701/34 KU701/38 KU704/41 KU702/42 KU704/43 KU701/44 KU704/51 KU701/52 KU702/53 KU701/54 KU702/55 KU701/61 KU701/62 KU701/63 KU701/64 KU703/91 KU703/92 KU703/93 KU703/94 KU702/71 KU702/72 KU702/73 KU702/74 KU702/81 KU702/82 KU702/83 KU702/84 Zvolte variantu
102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 102 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 198 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 278 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 36 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč 78 Kč od 36 Kč 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 84,30 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 163,64 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 229,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 29,75 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 49,59 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH 64,46 Kč bez DPH od 29,75 Kč bez DPH
Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Vyberte velikost
Vyberte odstín
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pružná vodou ředitelná barva Artemiss pro malování na kůži, koženku a podobné materiály

Po zaschnutí voděodolná. Můžete si oživit staré okopané boty, namalovat originální kabelku, nebo bundu, opravit poškrábanou sedačku. Barva je v konzistenci, která umožňuje přímo malovat. Pokud potřebujeme barvu řidší, opatrně ji zředíme vodou. Barvu před použitím dobře promícháme.  Podklad nejdříve důkladně očistíme a odmastíme. Obrázek namalujeme na suchý povrch a necháme zaschnout.

Péče o malovanou kůži a koženku

  • omýváme jen čistou vodou a mýdlem
  • nepoužíváme chemické čistící prostředky - hrozí znehodnocení barvy
  • pokud chceme kůži inpregnovat, vyzkoušíme si inpregnační prostředek na malém kousku

Doplňkové parametry

Kategorie: Barvy na kůži a koženku
Záruka: 3 roky
5
19x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
VT Avatar autora | 18.8.2020
Barva výborně kryje, snad časem nepopraská.
JP Avatar autora Jan Pešl (Administrátor) 18.8.2020
Děkujeme
5
ZP Avatar autora | 20.7.2020
Sedačka je jako nová. Zakoupením tří odstínů jsem si namíchal barvu, kterou jsem potřebovala. Skvěle kryje a dobře se roztírá. Snad i dlouho vydrží. Díky!
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 23.7.2020
Děkujeme
5
JE Avatar autora | 17.6.2020
S produkty jsem velmi spokojena i s jednáním prodejce.
JP Avatar autora Jan Pešl (Administrátor) 22.6.2020
Děkujeme
5
MK Avatar autora | 24.5.2020
Doporučují
JP Avatar autora Jan Pešl (Administrátor) 22.6.2020
Děkujeme
5
RK Avatar autora | 17.5.2020
Maximálně spokojen,super barvy
JP Avatar autora Jan Pešl (Administrátor) 22.6.2020
Děkujeme
5
L Avatar autora | 21.4.2020
Moc dobrá barva na kůži, ředitelná vodou, krásně kryje. Velká spokojenost.
JP Avatar autora Jan Pešl (Administrátor) 21.4.2020
Děkujeme
5
V Avatar autora | 6.3.2020
Dobrý den,chci se zeptat jestli barvy překryjí černou.Děkuji
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 9.3.2020
Ano, barvy poměrně dobře kryjí.
5
FT Avatar autora | 5.3.2020
Dobrý den, sice jsem nedostal ten správný odstín béžové barvy, ale i tak jsem spokojen, zejména s rychlostí dodání. Děkuji!
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 9.3.2020
Děkujeme.
5
Avatar autora | 17.2.2020
Barva je perfektní, doporučuji
5
Avatar autora | 17.2.2020
Barva perfektní, doporučuji
5
Avatar autora | 17.2.2020
Naprosto v pohodě, doporučuji
5
Avatar autora | 17.2.2020
Barva je super, doporučuji
5
Avatar autora | 17.2.2020
Barva je perfektní, doporučuji
5
MV Avatar autora | 12.2.2020
Jsem spokojena, protože u Artemis nakupuji opakovaně a už vím, jaké výrobky jsou. Mám je prostě odzkoušené. Za mne velká spokojenost a doporučuji!
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 12.2.2020
Děkujeme.
5
VK Avatar autora | 8.2.2020
Doporučuji tento obchod jak v rychlosti vyřízení mé objednávky tak ve výběru gramáží (obsahu) barvy, toho si velice cením oproti jiným e-shopům.
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 10.2.2020
Děkujeme.
5
MF Avatar autora | 11.8.2019
Krásné veselé barvy, dobře kryjí. Maximální spokojenost.
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 20.8.2019
Děkujeme.
5
JD Avatar autora | 29.5.2019
Perfektní barva, úžasně kryje a má krásný odstín. Absolutní spokojenost. Moc děkuji!
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 29.5.2019
Jsme moc rádi. Děkujeme
5
IK Avatar autora | 1.5.2019
Jsem velmi spokojená
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 14.5.2019
Děkujeme.
5
LH Avatar autora | 29.4.2019
Výborná barva :-) díky
PP Avatar autora Pavlína Pešlová (Administrátor) 29.4.2019
Děkujeme za hodnocení.

Český výrobce barev a potřeb pro kreativní tvrobuLOGO_ARTEMISS web