Vitrolept leptací pasta na sklo

Kód: 1061/110 1061/250 1061/40G 1061/70G Zvolte variantu
600 Kč od 180 Kč - –5 % - - až –5 %
Vitrolept
600 Kč od 180 Kč - –5 % - - až –5 % 300 Kč 570 Kč 180 Kč 220 Kč od 180 Kč 247,93 Kč bez DPH 471,08 Kč bez DPH 148,76 Kč bez DPH 181,82 Kč bez DPH od 148,76 Kč bez DPH
Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Vyberte velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tekutý prostředek pro leptání skleněných povrchů.

Na čisté a odmaštěné sklo naneseme leptací prostředek a necháme několik minut působit.  Poté krém setřeme zpátky do lahvičky. Pak dobře opláchneme vodou.

Leptací voda  se prodává v sadě, která obsahuje:

  • leptací prostředek
  • špachtli pro nanášení na sklo
  • rukavice pro ochranu rukou

Pomocí tohoto přípravku můžeme leptat

  • skleničky
  • glazovanou keramiku
  • porcelán
  • barevné skla
  • okenní sklo
  • není vhodné pro leptání varného skla

Signální slovo: Nebezpečí
Obsahuje hydrogendifluorid amonny.

Všeobecné pokyny při práci:
Je třeba respektovat všeobecná pravidla pro manipulaci s chemikáliemi. Nejíst, nepít, nekouřit během manipulace s přípravkem. Po skončení práce si pečlivě umyjte ruce. Zabránit kontaktu s pokožkou, odstranit kontaminovaný oděv. Používat pracovní rukavice a na oči ochranné brýle nebo štít. Pracujte v dobře větrané místnosti.

H-věty
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení P-věty:
P101 Je- li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte plyn/páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+ P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou- li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (Tel: 224919293, 224915402).
P405 Skladujte uzamčené.
Likvidace: nepoužitý výrobek nebo obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu! Zcela vyprázdněný obal odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Dodavatel: KREATIV colour Třebíč, s.r.o. U Obůrky 953/7, 674 01, Třebíč - Podklášteří, IČ:57537224. www.barvyartemiss.cz. Tel. 732498206. Země původu: ČR Minimální doba použítí: 60 měsíců od data výroby. Datum výroby je uveden na štítku.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
Vitrolept Vitrolept
5
MD Avatar autora | 19.5.2019
Ještě jsem produkt, leptací pastu na sklo nevyzkoušel. Tak nemohu hodnotit. dodání ale bylo OK.
PP Avatar autora 20.5.2019
Děkujeme, věříme, že budete s leptací pastou spokojený.